Smiso IKS Oppland
Glassverksgt. 5
2815 Gjøvik
61 17 14 00
post@smiso-oppland.no

Landsdekkende hjelpetelefon
(gratis grønt nummer):

800 57 000

Det er for tiden ingen utlyste stillinger ved SMISO Oppland Iks.

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte Tlf. 800 57 000 (gratis) https://hfsm.no/

http://www.ung.no 

http://www.klara-klok.no

Spørreside for unge mellom 10-30 år. Formål: Å gi info og veiledning om temaer relatert til helse, seksualitet mm.

http://www.dubestemmer.no 

http://www.ssmm.no 

Senter for seksuelt misbrukte menn

http://www.utsattmann.no 

http://www.selvhjelp.no 

Politiet
http://www.politiet.no/ 

http://www.lovdata.no/ 
http://www.jurk.no/ 

http://www.jussbuss.no 

Stiftelsen fellesskap mot seksuelle overgrep
http://www.fmso.no/ 

Paraplyorganisasjon til støttesentrene i landet. Her kan du finne informasjon om sentrene, artikler og fagstoff om seksuelle overgrep.

Barne, ungdom- og familiedirektoratet
http://www.bufdir.no/ 

Stine Sofies Stiftelse
http://www.barnerett.no/ 

Angstringen
http://www.angstringen.no/ 

Redd barna
http://www.reddbarna.no/ 

Barneombudet
http://www.barneombudet.no/ 

http://www.dixi.no/ 

Psykisk helse
http://www.psykiskhelse.no/ 

Sosial- og helseporten
http://www.helseporten.no/ 

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
http://www.nkvts.no/ 

Domstolene
http://www.domstol.no/ 

Institutt for klinisk sexologi og terapi
http://www.sexologi.no/ 

KRIPOS
http://www.tips.kripos.no/ 

Onlinetjeneste for å tipse Kripos om seksuelle overgrep mot mindreårige.

www.linklillehammer.no 

Alle støttesentrene i landet arbeider etter prinsippet om hjelp til selvhjelp.
Selvhjelp er å ta tak i egne muligheter og finne fram til egne ressurser. Det innebærer:

- Erkjennelse av eget problem.

- Motivasjon for et aktivt endringsarbeid

- Bearbeiding av eget problem.

Bearbeiding har som overordnet mål å fremme bedret livskvalitet. Dette innebærer et fokus på det friske i mennesket, og hvordan det friske kan styrkes og utvikles hos den enkelte. I denne prosessen kan vi på SMISO være en støtte.

”Å våge er å miste fotfeste for en stund. Å ikke våge er å miste seg selv”.
Søren Kirkegaard

Smiso ønsker å bidra til økt kunnskap om seksuelle overgrep både på individ- og samfunnsnivå.

Vi bistår gjerne med:

- Informasjon på telefon eller i møter

- Undervisning til ansatte i barnehage, skole, barnevern, helsetjenester m.fl

- Undervisning til elever på barneskolen, ungdomstrinnet og i videregående skole, samt til elever på folkehøyskoler og studenter i aktuelle utdanningsløp

- Veiledning i enkeltsaker

- Informasjon til frivillige organisasjoner, lag og foreninger og til politiske organer

Det kan være tøft å være pårørende til noen som har vært utsatt for seksuelle overgrep – enten du er forelder, søsken, kjæreste eller venn. Spørsmålene du sitter med kan være mange.

Ta gjerne kontakt med oss for samtale.