Smiso IKS Oppland
Glassverksgt. 5
2815 Gjøvik
61 17 14 00
post@smiso-oppland.no

Landsdekkende hjelpetelefon
(gratis grønt nummer):

800 57 000

Rugtacaawintadadkaloo gaystofaraxumayndhinacaehelkakagatimidiyoanshaxxumogalmeed
SMISO Oppland

SMISO Opplandwaarugtacaawintaeeloogutalogalayruuxi lab iyodhadigbakawayn16sanokawayn,ee loo gaystayfaraxumayndhinacaehelkaka timid amaanashaxxumogalmeed. Waxanonahayqaarbuuxinayafidintacawimeedeexubanahadawladu ay bixiyaan.

Waxaancaawitaan ufiidinaadaka loo gaystayfaraxumayndhinacaehelkakaga timid iyoanshaxxumogalmeed.

Waxaaancaawitaanu fidinaadadkasi ay ugagudbaanoo ay noloshooda u siiwataanfaraxumayntajinsiyeedkadib.

Waxaaanukashaqaynaladagalankafaraxumayntajinsiyadeedeecaroorta.

Intabaxafiisyadamadaxbanaaniyodad aqoontalehee ubahanwarbixiniyohagid, waxay la sooxiriirikaraanrugtacaawinta. Deeqahayagaoodhaminawaabilaash!

Wamaxaymacnahafaraxumayndhinacaehelkakaga timid?

Waxaanufaraxumayndhinacaehelkakaga timidkumacnaynaysida tan “ugaysashofaraxumayngalmeedoougaystoqofilmo u garanayoama u aminaayo“. xumafalahasiwuxunoqonkaraabaha, hoyada, walaka, walasha, anbaehelkaqofkamida, jaarka, macalinkaamaqofkaleooilmahagaranaya.

Faraxumaytajinsiyadeedwaxaynoqonkartaailaatabashadacawradaiyosiigaynta, galamdaafkaiyogalmadahoostaamadabada.

Waxaadnoola so xiriirikartasiqarsoodiah. Dhamaanshaqalaha SIMISO Opplandwaxayleyihiinsirxafidaad.

Waxaaanusiyaasadaiyoodiintabakanahaydhedhexaad

Nagala so xiriir.
Tel: 61 17 14 00 Isniin –Jimce 08.00 – 15.30

Adreskaboqashada
Glassverksgt. 5, 2815 Gjøvik